Szukaj:
 
  Start
  niedziela, 20 styczeń 2019      
 
Co znajdziesz w serwisie
Oceny: / 0
Napisał Administrator   
wtorek, 11 lipiec 2006
Serwis ten tworzyli?my z my?l? o turystach niepe?nosprawnych, którzy w przysz?o?ci mieliby ochot? wybrac si? w podróz, a niejako nie chcieliby jecha? "w ciemno". Zgromadzili?my tu ogromn? baz? róznorakich obiektów - sklepów, urz?dów, szpitali, stacji benzynowych itd. Ka?dy obiekt zosta? dok?adnie opisany, sfotografowany i zosta?y do niego dodane ikonki opisuj?ce mo?liwo?? dostania si? i poruszania w nim. Póki co, opisujemy miasto Szczecinek, ale mamy nadziej?, iz w niedalekiej przysz?o?ci Serwis stanie si? ogólnopolski.
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 11 lipiec 2006 )
Witamy!
Oceny: / 0
Napisał Administrator   
wtorek, 11 lipiec 2006
Cmentarz KomunalnyWitamy
w pierwszym Internetowym Przewodniku dla Osób Niepe?nosprawnych. Zosta? on stworzony na wzór "papierowego" przewodnika po Warszawie i Krakowie wydanego przez INTEGRACJ?
Budow? Serwisu zaczynamy od Miasta Szczecinek, ale ch?tnie nawi?zemy wspó?prac? z osobami które gotowe s? podj?? si? opisywania innych miejscowo?ci w podnobny jak my sposób i chc? aby ich miejscowo?? zosta?a tutaj uwzgl?dniona!
UWAGA: Serwis jest w trakcie przebudowy i cz??? obiektów mo?e nie by? wy?wietlana. Dokonujemy wszelkich stara? by dokona? remontu jak najszybciej, prosimy odwiedza? nas codziennie.
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 11 lipiec 2006 )
Nasze miasto - Kilka s?ów o Szczecinku
Oceny: / 0
Napisał Administrator   
wtorek, 11 lipiec 2006
RatuszSzczecinek to licz?ce ponad 40 tysi?cy mieszka?ców miasto, po?o?one na Pojezierzu Drawskim, na po?udniowo-wschodnim skraju województwa zachodnio- pomorskiego. G?ówn? atrakcj? turystyczn? Szczecinka jest jego po?o?enie - pomi?dzy dwoma jeziorami: mniejszym Trzesieckim, wzd?u? którego rozci?ga si? zabytkowy park miejski i wi?kszym - Wielimiem. Szczecinek jest lokaln? metropoli?, skupiaj?c? najwa?niejsze urz?dyi instytucje o zasi?gu lokalnym i subregionalnym (Urz?d Miasta, Starostwo Powiatowe, Urz?d Skarbowy, s?d, szpital, banki, itd.). Miasto stanowi wa?ny o?rodek przemys?owy (dominuje przemys? drzewny, elektroniczny i rolno-spo?ywczy), turystyczny i kulturalny regionu Pojezierza Drawskiego.

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 11 lipiec 2006 )
 
Sonda
Co uwa?asz za najwi?ksze utrudnienie dla osób niepe?nosprawnych
  
Go?cimy
Aktualnie jest 3 gości online
Nowo?ci
  Internetowy Przewodnik Turystyczny Dla ON